Favorites
Show All / Manage

You have no favorites.


User avatar
KhoiNguyendeExy
September 11th, 2017, 10:52 am
"Mẹ! Đừng đợi con hãy nhìn về phía trước
Chúng con đi cho đất nước mai sau
Thằng giặc Mĩ lính Nguỵ bay còn đó
Mẹ đừng buồn mà mắt ướt u sầu..."
...
Các anh không về...
Sáng tác: Khôi Nguyên

User avatar

EbonyAndIvory

· September 11th, 2017, 12:47 pm
Myparents and grandparents are refugees of the Vietnam War. :u
User avatar

KhoiNguyendeExy

· September 11th, 2017, 6:24 pm
Sad right ;-;
User avatar

MohammadA

· September 18th, 2017, 2:20 am
Awsome :O
User avatar

KhoiNguyendeExy

· September 18th, 2017, 3:53 am
THANKS BRUH!
User avatar
Oh dear. Looks like there was a problem.
You are using a browser that doesn't support the technology this website uses.

Don't fret. There are solutions.

Oh dear. Looks like there was a problem.
You are using a version of Internet Explorer that this site doesn't support.

Don't fret. There are solutions.